Spaarnestad Photo

Image Bank Q&A

(English below)

Hoe werkt het zoeksysteem?

U kunt op 2 manieren zoeken:
- Eenvoudig zoeken d.m.v. een trefwoord of een combinatie van woorden invullen in het zoekveld. Bijvoorbeeld de combinatie: Wilhelmina Tweede Wereldoorlog, levert foto’s van Koningin Wilhelmina in relatie tot de Tweede Wereldoorlog.
- Geavanceerd zoeken d.m.v. het gebruik van meerdere filters. Voorbeelden zijn zoeken op fotograafnaam, land, binnen een bepaalde periode etc.

Wat staat er in de beschrijving van een foto?

We streven naar een zo volledig mogelijke en juiste beschrijving van de foto's. Gegevens tussen vierkante haken [] zijn geschat. Voorbeelden kunnen zijn data en locatienamen. We houden ons aanbevolen voor verbeteringen en aanvullingen.

De beschrijvingen van de foto’s zijn, voor zover aanwezig, voornamelijk gebaseerd op de originele, toenmalige informatie bij de foto’s of de tijdschriften waarin de foto’s destijds gepubliceerd zijn. Bij de originele informatie achterop de foto’s werd door persbureaus gewoonlijk vermeld dat de juistheid ervan onder voorbehoud gegeven werd. Voor documentaire doeleinden haalt Spaarnestad Photo soms letterlijk de originele bijschriften aan. Deze kunnen onjuist, bevooroordeeld, ouderwets of politiek extreem zijn. In sommige gevallen is de informatie aangevuld vanuit latere bronnen voor een beter begrip van het afgebeelde. Gezien de omvang van de fotocollectie is dit niet bij alle foto’s mogelijk geweest. Bij sommige foto’s ontbreken nadere gegevens. Waar dat het geval is zijn de beschrijvingen gebaseerd op wat er zichtbaar is op de foto.

Hoe kan ik beeld bestellen?

Particulieren:
Heeft u een mooi beeld op deze site gezien en zou u een scan willen aanschaffen voor privé en/of thuisgebruik? Neem dan contact op via verkoop@spaarnestadphoto.nl of via formulier offerteaanvraag nadat u bent ingelogd. U ontvangt dan een bericht dat uw aanvraag is ontvangen, wij zullen daarna eerst onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van het beeld.

Professionele gebruikers:
De afbeeldingen op deze site zijn bruikbaar en te bestellen voor een breed spectrum aan toepassingen zoals publicaties, tentoonstellingen, internet en televisie met een grootte van circa A4 op 300 dpi in RGB (zie ook alinea Kwaliteit afbeeldingen). Voor afwijkende scanafmetingen, neem contact op met verkoop@spaarnestadphoto.nl of via formulier offerteaanvraag nadat u bent ingelogd.
Account: registreren en inloggen

Het is mogelijk om een account aan te vragen door eenmaal het online registratieformulier in te gebruiken. Er wordt een automatisch gegeneerde mail verstuurd naar het opgegeven mailadres met een activeringslink waarmee u uw account bevestigt. U bent direct ingelogd.

Na inloggen is het mogelijk om:
- beelden onder te brengen in selecties
- beeldselecties te bewaren en te delen
- offertes aan te vragen voor specifieke beelden en selecties

Lage resolutie beelden:
Voor professionele beeldgebruikers is het mogelijk om een zichtzending met lage resolutie beelden op te vragen. Dit kan door eerst in te loggen, een selectie aan te maken en deze te delen met verkoop@spaarnestadphoto.nl. Gelieve in het opmerkingenveld aan te geven de titel van het medium en dat u lage resolutie beelden wenst te ontvangen.

Wat is de kwaliteit van een scan?

Van de meeste afbeeldingen op de beeldbank zijn hoge resolutie jpeg-bestanden beschikbaar met een grootte van A4 op 300 dpi in RGB. De resolutiegegevens van elk jpeg-bestand zijn aangegeven onderaan het beeld (klik eerst op de thumbnail van de afbeelding).

Let op: afbeeldingen waarvan het referentienummer start met SFA006 zijn lage resolutie jpeg-bestanden van 100dpi in RGB. Ook bij deze beelden zijn de exacte resolutiegegevens te vinden onder het beeld. Daarnaast wordt in het bijschrift aangegeven dat het gaat om een lage resolutie scan.

Afbeeldingen die beginnen met het nummer SFA001 zijn gewoonlijk in gray scale gescand.

Afwijkende scanformaten:
Bent u een professionele beeldgebruiker en hebt u belangstelling voor een afwijkend scanformaat of tiff-bestand dan aangegeven op de beeldbank? Neem contact op via het formulier offerteaanvraag (beschikbaar na het éénmaal registreren en vervolgens inloggen), e-mailadres verkoop@spaarnestadphoto.nl of telefoonnummer +31 (0)70 3314160.

Mag ik het beeld in een publicatie gebruiken?

Voor het gebruik van afbeeldingen uit de Beeldbank van Spaarnestad Photo voor publicaties of tentoonstellingen kunt u contact opnemen met 070-331 41 60 of verkoop@spaarnestadphoto.nl.

Modelrechten of Model Release:
In het verleden werden dergelijke rechten niet of maar beperkt geregeld. Dit geldt dus ook voor het materiaal op deze website.

Hoe zit het met de gebruiksrechten van foto's uit de spaarnestad collectie?

De rechten op afbeeldingen in de Beeldbank van Spaarnestad Photo liggen of bij Spaarnestad Photo of bij derden die door Spaarnestad Photo worden vertegenwoordigd. Alle rechten op de afbeelding, waaronder het zogenaamde copyright, zijn beschermd door de Auteurswet 1912. Spaarnestad Photo blijft dus altijd eigenaar van de afbeelding. In geen geval mag de afbeelding zonder schriftelijke toestemming van Spaarnestad Photo worden gereproduceerd of openbaar gemaakt. Besteller is volledig verantwoordelijk voor alle mogelijke schade die kan voortvloeien uit het onrechtmatig openbaar maken van bestelde afbeeldingen en vrijwaart Spaarnestad Photo hiervoor, niettegenstaande het recht van Spaarnestad Photo om een schadevergoeding van besteller te vorderen. Door de afbeelding te bestellen gaat u akkoord met deze voorwaarden. Voor uitgebreide informatie, ga naar Leveringsvoorwaarden

Er zijn ook afbeeldingen opgenomen waarvan de auteursrechthebbende niet bekend is. Spaarnestad Photo doet haar uiterste best om te achterhalen waar eventuele rechthebbenden te vinden zijn. Mocht u informatie hebben over auteursrechthebbenden die niet of niet correct zijn vermeld, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met verkoop@spaarnestadphoto.nl. Voor meer informatie, klik op Fotograaf onbekend.

Wat mag u met een foto?

Als een fotograaf een foto maakt gelden er regels en wetten. Dat is ook het geval op het moment dat u een licentie voor een foto aangaat met Spaarnestad Photo.

U neemt bij Spaarnestad Photo een licentie af voor het gebruik van een foto. Die licentie regelt waarvoor u de foto mag gebruiken, voor hoe lang en in welke context. U gaat deze licentie aan bij de ontvangst van onze orderbevestiging met de licentie voor het gebruik van één losse of meerdere foto's.

Een nieuwsfoto of persfoto kunt u in principe gebruiken in een nieuwscontext. Gebruik van een nieuwsfoto in een context waar deze overduidelijk niet voor is bedoeld is niet zonder meer toegestaan. Dit geldt ook voor historische nieuwsfoto's en persfoto's, in het spraakgebruik vaak aangeduid met 'oude foto's'.

Een (historische) nieuwsfoto of persfoto mag u niet in een commerciële context gebruiken, zoals een reclameboodschap, tenzij u hiervoor expliciet toestemming heeft gekregen van Spaarnestad Photo.

Als op de foto's personen staan afgebeeld dan kan portretrecht van toepassing zijn. U bent zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van de geportretteerde persoon of personen indien portretrecht van toepassing is. Realiseert u zich dat voor de afgebeelde personen de context van groot belang kan zijn. Zo kunt u bijvoorbeeld een (historische) nieuwsfoto niet zomaar gebruiken om iemand etnisch te profileren.

De licentie die u afsluit is in principe voor eenmalige publicatie, tenzij u daarover andere afspraken hebt gemaakt met Spaarnestad Photo. Als u de foto nog eens wilt gebruiken dan dient u een nieuwe licentie af te nemen bij Spaarnestad Photo. U mag de foto na publicatie niet opslaan in uw eigen systeem.

Zie ook de Leveringswoorden van Spaarnestad Photo.
Voor meer informatie over het gebruik van foto's die Spaarnestad Photo levert: verkoop@spaarnestadphoto.nl

Spaarnestad Photo treedt op tegen geconstateerd misbruik.

Tarieven en betalingsmogelijkheden van facturen

Voor meer informatie over tarieven voor het beeldgebruik en licenties en de betalingsmogelijkheden van facturen, klik op deze link of stuur een e-mail naar verkoop@spaarnestadphoto.nl.

Zie ook de Leveringswoorden van Spaarnestad Photo.


How to use the imagebank?

- Simpel search by means of a headword or a combination of words in the search box. For instance the combination: Wilhelmina Second Word War, will result in photos of Queen Wilhemina in connection with the Second World War.
- Gevanceerd zoeken (Advanced search) by means of the use of filters, like the photographer’s name, country, certain period.

The description of the photo

Spaarnestad Photo is aiming at complete and correct descriptions of the photos. The descriptions are based, if available, on the original information (caption) on the back of the photo or in the original magazine in which the photo was published. Some photo bureaus stipulated that the information in the captions was given with a reservation. For documentary purposes Spaarnestad Photo sometimes retains the original image captions, which may be erroneous, biased, obsolete or politically extreme. In some of the descriptions information has been added from later sources for a better understanding of what is shown on the photo. Considering the size of the Spaarnestad Collection this has not always been possible. Sometimes photos do not contain any further written information. In that case the descriptions are based on what is visible on the photo.

Information between brackets [ ] means an estimated date, possible place etc.

Spaarnestad Photo welcomes any information to improve and extend the descriptions.

How to order images?

Private Persons:
For more information go to Private Persons or www.gahetna.nl.

Professional Users:
The images on this website can be used and ordered for a broad range of applications like books and magazines, exhibitions, television, internet and the like, with a size of about A4 at 300 dpi, usually in RGB (see also Image Quality). For different file sizes please contact us at verkoop@spaarnestadphoto.nl or use the quotation form after you have logged in.
Account: how to register and to log in.

It is possible to apply for an account by filling in the online registration form. You will receive an automatically generated e-mail to the e-mail address you have filled in with a link to activate your account. You are logged in immediately.

After you have logged in you can:
- store the images you have found in a selection
- store image selections and share them with others
- ask for a quotation for the use of specific images and selections

Low Resolution Images
Professional users can ask for a consignment sent on approval of low resolution images. You can do this by first logging in, make a selection and share this with verkoop@spaarnestadphoto.nl. Please fill in the box for remarks the title of the medium and that you want to receive low resolution images.

Image quality

Most images are Hi-res jpeg files with a size of A4 at 300 dpi in RGB. Resolution information can be found under the image (first click on the thumbnail)

Image numbers starting with SFA001 are in general jpeg files in gray scale

Image numbers starting with SFA006 are Lo-res jpeg files with a size of 100 dpi.

Other Image Qualities:
In case you are a professional user and you need a bigger size file or a tiff-file, please contact +31 70 331 41 60 or send an e-mail to: verkoop@spaarnestadphoto.nl.

What about the copyrights?

Of all images coming from Spaarnestad Photo the copyright is owned either by Spaarnestad Photo or third parties which are being represented by Spaarnestad Photo. All rights to the image, including the copyrights, are protected by the Dutch copyright law (Auteurswet 1912). Spaarnestad Photo will always be the owner of the image provided. On no account may the image be reproduced or published without the written consent of Spaarnestad Photo. The customer is solely responsible for any damage resulting from the illegal publication of the ordered images and indemnifies Spaarnestad Photo against third-party proceedings, notwithstanding the right of Spaarnestad Photo to submit a claim for damages against the customer. By ordering the image the customers agrees to these terms. For more information go to Spaarnestad Photo license agreement for Terms & conditions.

The Spaarnestad Collection also contains images of which the copyright holder is unknown. Spaarnestad Photo does diligent research to track down copyright holders. In case you have any information about copyright holders which have not been mentioned or which are mentioned incorrectly, please contact verkoop@spaarnestadphoto.nl.

Use the photo for a publication

Please contact +31 70 331 61 40 or send an e-mail to verkoop@spaarnestadphoto.nl if you want to use an image from the Image Bank of Spaarnestad Photo for publication or exhibition purposes.

Model Release:
In the past it was not the custom to deal with model release rights when the pictures were made. So this goes also for the material in this website.

Fees and payment methods concerning invoices

Please find more information on fees and payment methods via this link or send your question to verkoop@spaarnestadphoto.nl.

Please note the terms and conditions of Spaarnestad Photo.