Spaarnestad Photo

Leveringsvoorwaarden

(English text below)

Terms & Conditions

Spaarnestad Photo leveringsvoorwaarden:

1. DEFINITIES

1.1: Spaarnestad Photo: Stichting Spaarnestad Photo Prins Willem Alexanderhof 20, 2595 BE Den Haag 

1.2: Beeld: elke gedownloade visuele weergave via welk medium dan ook, met inbegrip van daarmee verband houdende tekst en dergelijke, waarvan Spaarnestad Photo het recht bezit om reproductie toe te staan

1.3: Reproductie: elke vorm van kopiëren of publiceren van het totaal of een deel van enig Beeld;

1.4: Klant: de partij die, al dan niet handelend in de uitoefening van bedrijf of beroep, deze licentieovereenkomst is aangegaan met Spaarnestad Photo.

2. TOEPASBAARHEID
Door het downloaden van enig Beeld verklaart de Klant zich akkoord met het sluiten van deze licentieovereenkomst voor de Reproductie van Beelden met Spaarnestad Photo en verklaart hij gebonden te zijn aan alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, zoals in het navolgende uiteengezet en af te zien van de toepasselijkheid van eventuele eigen algemene voorwaarden. 

3. DOEL VAN DE REPRODUCTIE

3.1: Bij het bestellen van een Beeld moet de Klant precies aangeven voor welk doel het zal worden gebruikt. In geval van gebruik voor advertentiedoeleinden, moet ook het object waarvoor reclame wordt gemaakt worden vermeld. Bij toepassing van een gedownload Beeld voor internetgebruik mag de beeldgrootte de 72 dpi, met een maximale pixelgrootte van 800x800 pixels, niet te boven gaan.

3.2: Indien de Klant wenst af te wijken van het aangegeven en goedgekeurde gebruik, dan is daar schriftelijke toestemming van Spaarnestad Photo voor nodig.

4. VERLENING VAN DE LICENTIE

4.1. Het recht van de Klant om deze licentie te gebruiken treedt pas in werking nadat:

4.1.1. Spaarnestad Photo op de hoogte is gesteld van en zijn schriftelijke goedkeuring heeft gegeven aan het doel waarvoor de licentie zal worden gebruikt, welke goedkeuring expliciet dient te blijken uit de vermelding ervan op de factuur van Spaarnestad Photo en

4.1.2. De factuur van Spaarnestad Photo betreffende het gebruik van een Beeld geheel is voldaan, tenzij vooraf anders is overeengekomen met Spaarnestad Photo.

4.2. Verleend wordt slechts een éénmalig, niet-exclusief recht tot Reproductie van een Beeld in het overeengekomen gebied en gedurende de overeengekomen periode.

4.3. Alle niet expliciet in deze overeenkomst aan de Klant verleende rechten, blijven voorbehouden aan Spaarnestad Photo.

4.4. In geval er enig auteursrecht van derden rust op werk(en) die voorkomen op een Beeld, is het de verantwoordelijkheid van de Klant om die te verwerven.

4.5. Alle aan de Klant geleverde Beelden blijven het eigendom van Spaarnestad Photo. Ze zijn slechts tijdelijk voor de Klant beschikbaar en bij beëindiging of na afloop van de licentie is de Klant gehouden elk gebruik van de Beelden te staken en onmiddellijk alle reproduceerbare kopieën daarvan te wissen of te vernietigen. De Klant is verplicht om het aantal bewaarplekken van het geleverde Beeld tot een minimum te beperken.

4.6. Alle rechten en verplichtingen verbonden aan de verleende licentie berusten bij de Klant persoonlijk. Zij kunnen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Spaarnestad Photo door de Klant niet worden overgedragen, in sublicentie of in enige andere vorm aan derden in gebruik worden gegeven. Elke poging om zulks te doen betekent een wezenlijke inbreuk op deze overeenkomst.

4.7. Het is de Klant, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Spaarnestad Photo, niet toegestaan enig deel van een Beeld te manipuleren, er iets aan toe te voegen, te schrappen of anderszins te veranderen.

5. VERGOEDING 

5.1. Voor elke vorm van gebruik van een geleverd Beeld, ook in geval van gebruik voor demonstratiedoeleinden (bv. klanten-presentaties of pilots), is een vergoeding verschuldigd.

5.2. De vergoeding wordt overeengekomen voorafgaand aan het gebruik van enig Beeld. De hoogte is afhankelijk van soort en omvang van het gebruik. De Klant is gehouden om Spaarnestad Photo alle ter zake doende bijzonderheden te verschaffen.

5.3. De overeengekomen vergoeding geldt uitsluitend voor het met name genoemde doel. Elk gebruik, anders dan dat wat is overeengekomen, vereist een aanvullende overeenkomst.

5.4. De Klant is verplicht de factuur van Spaarnestad Photo binnen dertig dagen na dato te voldoen.

5.5. In geval van te late betaling zullen de uitstaande bedragen worden vermeerderd met een rente van 1½ % (anderhalf procent) per maand.

5.6. Wanneer een Beeld in hoge resolutie is geleverd, maar uiteindelijk niet wordt gebruikt door de Klant, zal Spaarnestad Photo handelingskosten per foto in rekening brengen.

6. VERMELDING COPYRIGHT NOTICE EN BEWIJSEXEMPLAREN

6.1. De Klant garandeert bij elk gebruik van een Beeld een copyright notice te vermelden dat duidelijk aangeeft wie auteursrechthebbende is. Bij gebreke van een dergelijk copyright notice heeft Spaarnestad Photo het recht om de verschuldigde vergoeding met een toeslag van100 % te verhogen.

6.2. De vermelding van het copyright notice dient als volgt worden uitgevoerd: “© Spaarnestad Photo ….. (jaar van publicatie) / Beeld: ….. (naam van de fotograaf en/of agentschap). Alle rechten voorbehouden.”

6.3. In geval een Beeld is gebruikt voor een gedrukte publicatie zal de Klant, binnen veertien dagen na de datum van publicatie, op zijn kosten, twee stuks van elke uitgave aan Spaarnestad Photo sturen. In geval van gebruik in andere media dient een andere vorm van bewijs daarvan worden verschaft indien Spaarnestad Photo daarom verzoekt.

7. VRIJWARINGEN

7.1. Onverminderd de bepalingen in de artikelen 4.4. en 7.4. van deze overeenkomst verklaart en garandeert Spaarnestad Photo dat het verlenen van de licentie voor Reproductie niet in strijd is met de Nederlandse auteurswet.

7.2. De Klant zal Spaarnestad Photo schadeloos stellen voor, behoeden voor en vrijwaren van welk verlies, welke schade en wat voor kosten dan ook, opgelopen door Spaarnestad Photo als gevolg van vorderingen of rechtszaken voortkomend uit of betrekking hebbend op enig materiaal, gebruikt in combinatie met een Beeld.

7.3. Het leveren van een Beeld houdt geen garantie of verklaring in dat het geschikt zal zijn voor Reproductie samen met ander materiaal en/of in het overeengekomen gebied of delen daarvan. De Klant zelf moet zich ervan vergewissen dat een dergelijke Reproductie niet in strijd is met de lokale wetgeving of andere voorwaarden.

7.4. Spaarnestad Photo kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor vorderingen met betrekking tot enig persoon, werk waar auteursrecht op rust, handelsmerk, locatie, bezitting en dergelijke, voorkomend op een Beeld.

7.5. Ook al zou het bovenstaande het tegendeel kunnen doen vermoeden, geen van de partijen is aansprakelijk jegens de andere partij voor gevolgschade of indirecte schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot schade als gevolg van winstderving of verloren goodwill, of die partij nu is gewezen op, dan wel zich bewust is van de mogelijkheid van dergelijke schade, of niet.

7.6. De aansprakelijkheid van Spaarnestad Photo jegens de Klant voortvloeiend uit enige bepaling van artikel 7 van deze overeenkomst kan het totale, aan Spaarnestad Photo gedurende de voorafgaande twaalf maanden, betaalde bedrag aan vergoedingen niet te boven gaan.

7.7. De bepalingen van artikel 7 van deze overeenkomst blijven ook na beëindiging van de overeenkomst met de Klant van kracht.

8. DIVERSEN

8.1. Elk van de partijen heeft het recht de overeenkomst voortijdig en met onmiddellijke ingang per aangetekende brief aan de andere partij op te zeggen zonder aansprakelijkheid van de opzeggende partij om schadevergoeding te betalen aan de ander indien:

8.1.1. de andere partij onder het beheer van een curator wordt gesteld of failliet is verklaard;

8.1.2. de andere partij meer dan incidenteel in gebreke blijft om aan haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst te voldoen en niet binnen veertien dagen na ontvangst van een schriftelijke aanmaning ter zake al die maatregelen heeft genomen, dat een verdere goede gang van zaken is gewaarborgd, ongeacht het recht om van de in gebreke zijnde partij schadevergoeding te vorderen.

8.2. De Nederlandse wetgeving is op deze overeenkomst van toepassing. Ieder geschil tussen partijen ter zake van deze overeenkomst zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam. Spaarnestad Photo heeft echter het recht om een geschil voor te leggen aan iedere bevoegde rechtbank in het land van de Klant. 

© Spaarnestad Photo 2012


Spaarnestad photo license agreement for images:

1. DEFINITIONS

1.1. Spaarnestad Photo : Stichting Spaarnestad Photo, Prins Willem Alexanderhof 20, 2595 BE Den Haag, The Netherlands;

1.2. Image: any downloaded visual representation in any medium, including related text and such-like, in which Spaarnestad Photo owns the right to license
reproduction;

1.3. Reproduction: any form of copying or publication of the whole or part of any Image;

1.4. Customer: the party, whether acting in the fulfilment of a trade or profession or not, who has entered into this license with Spaarnestad Photo.

2. APPLICABILITY
By downloading any Image, Customer agrees to enter into this license agreement for the Reproduction of Images between Spaarnestad Photo and Customer and to be bound by all the terms and conditions of this agreement as hereinafter set forth and Customer accepts the applicability of these terms and conditions to the exclusion of any general terms and conditions laid down by the Customer.

3. PURPOSES OF REPRODUCTION

3.1. When ordering an Image the Customer shall state the exact purpose for which it is to be used. Where advertising is concerned the object to be advertised shall also be named. The image size of a downloaded Image for internet use must not exceed 72 dpi with a maximum pixel size of 800x800 pixels.

3.2. Should the Customer wish to depart from the use notified and approved, he has to obtain the written consent of Spaarnestad Photo.

4. GRANT OF LICENSE

4.1. Customer's right to use this license arises only after:

4.1.1. Spaarnestad Photo has been informed of and given its written approval - by stating it specified on Spaarnestad Photo's invoice - to the purpose to which it is to be used and

4.1.2. Spaarnestad Photo's invoice relating to the use of an Image is fully paid unless otherwise is agreed upon previously with Spaarnestad Photo.

4.2. Only the non-exclusive right to reproduce an Image, on a one-time basis, throughout the agreed territory and during the agreed period, is granted.

4.3. All rights not specifically licensed to Customer herein are retained by Spaarnestad Photo.

4.4. In the event any copyright exists on works depicted in an Image and which copyright may be held by third parties, it shall be Customer's responsibility to obtain these.

4.5. All the Images supplied to Customer remain the property of Spaarnestad Photo. It shall only be available temporarily to Customer and upon termination or expiration of the license, Customer shall cease any use of the Images and promptly erase or destroy any reproducible copies of the same. Customer is obliged to minimize the storage of the supplied Images.

4.6. All rights and obligations under the granted license are personal to Customer and shall not without the prior written consent of Spaarnestad Photo, be assigned, sublicensed, or otherwise delegated by Customer. Any attempt to do so shall constitute a material breach of the agreement.

4.7. Customer shall not, without the prior written approval of Spaarnestad Photo, manipulate, add to, any part delete or otherwise alter any part of an Image.

5. COMPENSATION

5.1. Any use of an Image supplied, even for demonstration purposes (e.g. customer presentations or pilot editions) is subject to payment of a compensation.

5.2. The compensation shall be agreed upon prior to the use of any Image. The amount shall depend on the type and the extent of the use. The Customer is obliged to furnish Spaarnestad Photo with all relevant details.

5.3. The agreed compensation shall be valid only for the specifically stated purpose. Any use, other than that agreed upon, requires an additional agreement.

5.4. Customer is obliged to pay Spaarnestad Photo's invoice within thirty days of issue.

5.5. In the event of late payment the outstanding amounts will be incrued with an interest of 1 ½ % (one and a half per cent) monthly.

5.6. Spaarnestad Photo will apply a handling fee per image when a high resolution image has been supplied which eventually is not used by the Customer.

6. COPYRIGHT NOTICE AND SPECIMEN COPIES

6.1. The customer ensures a copyright notice which clearly indicates the original copyright holder for each use of an Image. In the absence of such copyright notice Spaarnestad Photo shall have the right to impose a 100% surcharge on compensation.

6.2. The copyright notice should be made as follows:" © Spaarnestad Photo ....(year of publication)/ Image: .....(photographer's name and/or agency. All rights reserved."

6.3. In case an Image is used in a print publication, Customer shall, at its expense, send to Spaarnestad Photo two copies of each issue, fourteen days after the publication date. In case of use in other media, alternative evidence of use must be provided if requested by Spaarnestad Photo.

7. INDEMNITIES

7.1. Without prejudice to the provisions in section 4.4. and 7.4. Spaarnestad Photo represents and warrants to Customer that the granting of the license for Reproduction do not violate any copyright laws in the Netherlands.

7.2. Customer shall indemnify, defend and hold Spaarnestad Photo harmless from any and all loss, damage and expense incurred by Spaarnestad Photo on account of any claims or lawsuits arising out of or relating to any material, used in combination with an Image.

7.3. The supply of an Image shall not constitute a warranty or representation that it will be suitable for Reproduction together with other material and/or in the agreed territory or parts thereof. It shall be for the Customer to satisfy itself that such Reproduction complies with the local laws or other requirements.

7.4. Spaarnestad Photo shall not be held responsible for claims related to any person, copyrighted work, trademark, place, property and such-like depicted in an Image.

7.5. Notwithstanding any suggestion to the contrary above, neither party shall be liable to the other for consequential or indirect damages, including, but not limited to damages resulting from lost profits or goodwill, whether or not that party has been advised or is aware of the possibility of such damages.

7.6. Spaarnestad Photo's liability to Customer under any provision of this Section 7 shall not exceed the total amount of compensation paid to Spaarnestad Photo during the previous twelve months.

7.7. The provisions of this Section 7 shall survive termination of the agreement with the Customer.

8. MISCELLANEOUS

8.1. Either party has the right to early terminate the agreement with immediate effect by registered letter to the other party without liability to the terminating party to pay damages to the other if:

8.1.1. the other party goes into receivership or is declared bankrupt;

8.1.2. the other party commits a material breach of its obligations specified herein and has not remedied such breach, if such breach is capable for remedying within 14 days after receipt of a written notification specifying such breach by the non breaching party and for which the other party shall remain liable to the non breaching party.

8.2. The laws of The Netherlands shall be applicable. The courts of Amsterdam, The Netherlands, shall have jurisdiction. However, Spaarnestad Photo is entitled to bring suit against Customer before any competent court in Customer's country.

© Spaarnestad Photo 2012