Inloggen English MENU
Home Over ons Spaarnestad Photo Historie Nationaal Archief / Gahetna.nl Particulieren Fotograaf onbekend Agenten Mensen Collectie & meer Collectie Spaarnestad Uitgelicht John Kleinen - China 1971 Podcasts Crossover Fotomonologen door Rob Moorees Support Tarieven en betalingsmogelijkheden van facturen Leveringsvoorwaarden Hulp bij onderzoek Beeld bestellen en veel gestelde vragen Contact

0
Filters wissen Sluit

Oriëntatie

Periode

t/m

Categorie

Trefwoorden Engels

Land

Collectie

Materiaal

Kleur


Leveringsvoorwaarden

1. DEFINITIES

1.1: Spaarnestad Photo : Stichting Spaarnestad Photo Prins Willem Alexanderhof 20, 2595 BE Den Haag

1.2: Beeld: elke gedownloade visuele weergave via welk medium dan ook, met inbegrip van daarmee verband houdende tekst en dergelijke, waarvan Spaarnestad Photo het recht bezit om reproductie toe te staan

1.3: Reproductie
elke vorm van kopiëren of publiceren van het totaal of een deel van enig Beeld;

1.4: Klant
de partij die, al dan niet handelend in de uitoefening van bedrijf of beroep, deze licentieovereenkomst is aangegaan met Spaarnestad Photo.

2. TOEPASBAARHEID

Door het downloaden van enig Beeld verklaart de Klant zich akkoord met het sluiten van deze licentieovereenkomst voor de Reproductie van Beelden met Spaarnestad Photo en verklaart hij gebonden te zijn aan alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, zoals in het navolgende uiteengezet en af te zien van de toepasselijkheid van eventuele eigen algemene voorwaarden.

3. DOEL VAN DE REPRODUCTIE

3.1: Bij het bestellen van een Beeld moet de Klant precies aangeven voor welk doel het zal worden gebruikt. In geval van gebruik voor advertentiedoeleinden, moet ook het object waarvoor reclame wordt gemaakt worden vermeld. Bij toepassing van een gedownload Beeld voor internetgebruik mag de beeldgrootte de 72 dpi, met een maximale pixelgrootte van 800x800 pixels, niet te boven gaan.

3.2: Indien de Klant wenst af te wijken van het aangegeven en goedgekeurde gebruik, dan is daar schriftelijke toestemming van Spaarnestad Photo voor nodig.

4. VERLENING VAN DE LICENTIE

4.1. Het recht van de Klant om deze licentie te gebruiken treedt pas in werking nadat:

4.1.1. Spaarnestad Photo op de hoogte is gesteld van en zijn schriftelijke goedkeuring heeft gegeven aan het doel waarvoor de licentie zal worden gebruikt, welke goedkeuring expliciet dient te blijken uit de vermelding ervan op de factuur van Spaarnestad Photo en

4.1.2. De factuur van Spaarnestad Photo betreffende het gebruik van een Beeld geheel is voldaan, tenzij vooraf anders is overeengekomen met Spaarnestad Photo.

4.2. Verleend wordt slechts een éénmalig, niet-exclusief recht tot Reproductie van een Beeld in het overeengekomen gebied en gedurende de overeengekomen periode.

4.3. Alle niet expliciet in deze overeenkomst aan de Klant verleende rechten, blijven voorbehouden aan Spaarnestad Photo.

4.4. In geval er enig auteursrecht van derden rust op werk(en) die voorkomen op een Beeld, is het de verantwoordelijkheid van de Klant om die te verwerven.

4.5. Alle aan de Klant geleverde Beelden blijven het eigendom van Spaarnestad Photo. Ze zijn slechts tijdelijk voor de Klant beschikbaar en bij beëindiging of na afloop van de licentie is de Klant gehouden elk gebruik van de Beelden te staken en onmiddellijk alle reproduceerbare kopieën daarvan te wissen of te vernietigen. De Klant is verplicht om het aantal bewaarplekken van het geleverde Beeld tot een minimum te beperken.

4.6. Alle rechten en verplichtingen verbonden aan de verleende licentie berusten bij de Klant persoonlijk. Zij kunnen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Spaarnestad Photo door de Klant niet worden overgedragen, in sublicentie of in enige andere vorm aan derden in gebruik worden gegeven. Elke poging om zulks te doen betekent een wezenlijke inbreuk op deze overeenkomst.

4.7. Het is de Klant, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Spaarnestad Photo, niet toegestaan enig deel van een Beeld te manipuleren, er iets aan toe te voegen, te schrappen of anderszins te veranderen.

5. VERGOEDING

5.1. Voor elke vorm van gebruik van een geleverd Beeld, ook in geval van gebruik voor demonstratiedoeleinden (bv. klanten-presentaties of pilots), is een vergoeding verschuldigd.

5.2. De vergoeding wordt overeengekomen voorafgaand aan het gebruik van enig Beeld. De hoogte is afhankelijk van soort en omvang van het gebruik. De Klant is gehouden om Spaarnestad Photo alle ter zake doende bijzonderheden te verschaffen.

5.3. De overeengekomen vergoeding geldt uitsluitend voor het met name genoemde doel. Elk gebruik, anders dan dat wat is overeengekomen, vereist een aanvullende overeenkomst.

5.4. De Klant is verplicht de factuur van Spaarnestad Photo binnen dertig dagen na dato te voldoen.

5.5. In geval van te late betaling zullen de uitstaande bedragen worden vermeerderd met een rente van 1½ % (anderhalf procent) per maand.

5.6. Wanneer een Beeld in hoge resolutie is geleverd, maar uiteindelijk niet wordt gebruikt door de Klant, zal Spaarnestad Photo handelingskosten per foto in rekening brengen.

6. VERMELDING COPYRIGHT NOTICE EN BEWIJSEXEMPLAREN

6.1. De Klant garandeert bij elk gebruik van een Beeld een copyright notice te vermelden dat duidelijk aangeeft wie auteursrechthebbende is. Bij gebreke van een dergelijk copyright notice heeft Spaarnestad Photo het recht om de verschuldigde vergoeding met een toeslag van 100 % te verhogen.

6.2. De vermelding van het copyright notice dient als volgt worden uitgevoerd: “© Spaarnestad Photo ….. (jaar van publicatie) / Beeld: ….. (naam van de fotograaf en/of agentschap). Alle rechten voorbehouden.”

6.3. In geval een Beeld is gebruikt voor een gedrukte publicatie zal de Klant, binnen veertien dagen na de datum van publicatie, op zijn kosten, twee stuks van elke uitgave aan Spaarnestad Photo sturen. In geval van gebruik in andere media dient een andere vorm van bewijs daarvan worden verschaft indien Spaarnestad Photo daarom verzoekt.

7. VRIJWARINGEN

7.1. Onverminderd de bepalingen in de artikelen 4.4. en 7.4. van deze overeenkomst verklaart en garandeert Spaarnestad Photo dat het verlenen van de licentie voor Reproductie niet in strijd is met de Nederlandse auteurswet.

7.2. De Klant zal Spaarnestad Photo schadeloos stellen voor, behoeden voor en vrijwaren van welk verlies, welke schade en wat voor kosten dan ook, opgelopen door Spaarnestad Photo als gevolg van vorderingen of rechtszaken voortkomend uit of betrekking hebbend op enig materiaal, gebruikt in combinatie met een Beeld.

7.3. Het leveren van een Beeld houdt geen garantie of verklaring in dat het geschikt zal zijn voor Reproductie samen met ander materiaal en/of in het overeengekomen gebied of delen daarvan. De Klant zelf moet zich ervan vergewissen dat een dergelijke Reproductie niet in strijd is met de lokale wetgeving of andere voorwaarden.

7.4. Spaarnestad Photo kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor vorderingen met betrekking tot enig persoon, werk waar auteursrecht op rust, handelsmerk, locatie, bezitting en dergelijke, voorkomend op een Beeld.

7.5. Ook al zou het bovenstaande het tegendeel kunnen doen vermoeden, geen van de partijen is aansprakelijk jegens de andere partij voor gevolgschade of indirecte schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot schade als gevolg van winstderving of verloren goodwill, of die partij nu is gewezen op, dan wel zich bewust is van de mogelijkheid van dergelijke schade, of niet.

7.6. De aansprakelijkheid van Spaarnestad Photo jegens de Klant voortvloeiend uit enige bepaling van artikel 7 van deze overeenkomst kan het totale, aan Spaarnestad Photo gedurende de voorafgaande twaalf maanden, betaalde bedrag aan vergoedingen niet te boven gaan.

7.7. De bepalingen van artikel 7 van deze overeenkomst blijven ook na beëindiging van de overeenkomst met de Klant van kracht.

8.DIVERSEN

8.1. Elk van de partijen heeft het recht de overeenkomst voortijdig en met onmiddellijke ingang per aangetekende brief aan de andere partij op te zeggen zonder aansprakelijkheid van de opzeggende partij om schadevergoeding te betalen aan de ander indien:

8.1.1. de andere partij onder het beheer van een curator wordt gesteld of failliet is verklaard;

8.1.2. de andere partij meer dan incidenteel in gebreke blijft om aan haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst te voldoen en niet binnen veertien dagen na ontvangst van een schriftelijke aanmaning ter zake al die maatregelen heeft genomen, dat een verdere goede gang van zaken is gewaarborgd, ongeacht het recht om van de in gebreke zijnde partij schadevergoeding te vorderen.

8.2. De Nederlandse wetgeving is op deze overeenkomst van toepassing. Ieder geschil tussen partijen ter zake van deze overeenkomst zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam. Spaarnestad Photo heeft echter het recht om een geschil voor te leggen aan iedere bevoegde rechtbank in het land van de Klant.

© Spaarnestad Photo 2012

Nieuwe selectie

Geef hieronder een naam voor de nieuwe selectieItems delen

Vul hieronder de gegevens in van de persoon waarmee je de items wilt delen.

Deel

Verwijder selectie

Weet je zeker dat je deze selectie wilt verwijderen?

Ja Nee

Wijzig naam

Geef hieronder een andere naam voor deze selectie.

Gebruik

Vermelding creditline verplicht:

Geef hieronder aan waarvoor je het item gaat gebruiken.


Verzenden

Downloaden ZIP

Een ogenblik geduld alsjeblieft, je bestand wordt nu klaargezet.


Je ontvangt een e-mail met een link waarmee je het zip-bestand kunt downloaden. Dit proces kan een paar minuten in beslag nemen.

Er is een fout opgetreden. Je zip-bestand kon niet worden gegenereerd.

Sluit

Inloggen

Wij hebben geen account gevonden met deze gegevens. Probeer opnieuw in te loggen met de juiste gegevens.

Je bent ingelogd bij Spaarnestad. Druk op de onderstaande knop om dit venster te sluiten.

Sluit

Wachtwoord vergeten

Vul hieronder je e-mailadres in waarmee je bent ingeschreven bij de beeldbank. Je ontvangt een e-mail met een link om je wachtwoord te herstellen.

Je wachtwoord is verstuurd naar het opgegeven e-mailadres. In de mail bevindt zich een link om je wachtwoord te resetten.

Ok